NATIONAL GRADING COUNCIL
Chairman Mr. Suryaprakash Pandey
Board Member Mr. Haresh Senma
  Mr. Pramod Roy
  Mr. Hardik Brahmabhatt
  Mr. Kaleshwar Gamad
  Mr. Bala Vinayagam
  Mr. R. Kesavan
  Mr. Ravi Cheluva
  Mr. L. Francis